2016-05-26 Efterfrågan på Executive Search har ökat

Vi på Headlight International har upplevt att efterfrågan av Executive search stadigt har ökat de senaste åren. Rapporten ”Executive Talent 2020” som genomförs av branschorganisation AESC (The Association of Executive Search adn Leadership Consultants) stärker vår upplevelse. 
Rapporten gör gällande att efterfrågan för Executive Search och konsulttjänster inom ledarskap stadigt ökat de senaste åren, så även under 2015. En annan intressant utveckling är att mångfaldsfrågor blivit allt mer framträdande. I en tidigare rapport från AESC år 2010 diskuterades frågan om mångfald bara kort, men i den senaste rapporten ”Executive Talent 2020” rankas frågan som en av våra kunders viktigaste affärsangelägenheter. 

Headlight International anordnar för andra året en uppsatstävling med temat ”Mångfald i näringslivet”. Vi vill gärna se ett mer vidvinklat perspektiv på mångfald framöver, där även exempelvis lednings- och styrelsegruppers samlade erfarenheter och kompetenser får ett större utrymme. Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. En ökad mångfald inom näringslivet bidrar till ökad kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft!