UPPSATSTÄVLING – MÅNGFALD I NÄRINGSLIVET

BAKGRUND
HISTORISKT HAR ETT STORT FOKUS riktats mot individen i näringslivet, t.ex. VD eller styrelseordförande. Chefsrekryteringsföretaget Headlight International önskar se ett mer vidvinklat perspektiv framöver, där även exempelvis lednings- och styrelsegruppers samlade erfarenheter och kompetenser får ett större utrymme.
Inbyggda strukturer är svåra att bryta och företag pressas hårt. En homogen arbetsgrupp kan kortsiktigt fungera bättre när snabba beslut krävs eftersom det då blir mer grupptryck och mindre diskussion. Långsiktigt kommer den homogena gruppen däremot att fatta sämre beslut än den heterogena grupp som mångfald ger.
Näringslivet har en stor maktposition i samhället och förändringstakten i samhället är hög. Vi tror att en ökad mångfald inom näringslivet bidrar till ökad kreativitet och innovation vilket på sikt leder till ökad konkurrenskraft!
Mot bakgrund av detta har Headlight International valt att skapa en uppsatstävling om mångfald i näringslivet, vilken syftar till att skapa och diskutera kreativa idéer och tankar som leder fram till ökad mångfald utifrån ett brett perspektiv. Vi vill verka för en ökad medvetenhet om de positiva effekter ett aktivt mångfaldsarbete kan ge Sveriges näringsliv. Vi hoppas att det leder till att fler börjar arbeta mer aktivt för ökad mångfald.
TÄVLINGEN – TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
TÄVLINGEN ÄR ÖPPEN för uppsatser på kandidat-, magister- eller masternivå vid KTH, Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms Business School vid Stockholms universitet och Företagsekonomiska institutionerna vid Uppsala universitet och Linköpings universitet.

Uppsatserna ska behandla kreativa idéer och tankar som leder fram till en ökad mångfald inom det svenska näringslivet sett utifrån ett brett perspektiv dvs etnicitet, genus, ålder, etc.
Belys gärna mångfaldens betydelse ur ett ledningsperspektiv med dess företagsekonomiska möjligheter och utmaningar.
Uppsatserna ska vara skrivna (på svenska eller engelska) och godkända under höstterminen 2017 eller vårterminen 2018.
Varje lärosäte nominerar därefter de två bästa uppsatserna till tävlingen senast den 21 juni 2018.
Den bästa uppsatsen belönas med ett pris på 25 000 kronor.
Pristagaren utses av en extern jury som består av ledamöter från Headlight International och representanter från näringslivet. Prisceremoni kommer att ske någon gång under september månad 2018.
Headlight International förbehåller sig rätten att använda insända bidrag för eget bruk.

Mer information kan ges av följande kontaktpersoner:

Handelshögskolan i Stockholm
Laurence Romani
Tfn: 08-736 94 82
E-post: laurence.romani@hhs.se
Viktig information: För att bli nominerad till tävlingen, vänligen ta kontakt med Laurence Romani.

Stockholm Business School, Stockholms universitet
Oskar Sjölander
Tfn: 08 674 79 41
E-post: oskar.sjolander@sbs.su.se

Uppsala universitet – Företagsekonomiska institutionen
Mikael Gidhagen
Tfn: 018-471 13 97
E-post: mikael.gidhagen@fek.uu.se

Sabine Gebert Persson
Tfn: 018-471 27 69
E-post: sabine.gebert-persson@fek.uu.se

Linköpings universitet – Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling
Åsa-Karin Engstrand
Tfn: 013-28 23 43 /013-28 15 89 (fr o m 2018-01-01)
E-post: asa-karin.engstrand@liu.se

KTH
Charlotte Holgersson
Tfn: 08-790 67 71
E-post: charlotte.holgersson@indek.kth.se

Varmt lycka till!

Med vänliga hälsningar
Headlight International AB
E-post: info@headlightinternational.com